TRIDI ร่วมมือ SIT เปิดห้องปฏิบัติการวิจัย ด้านสื่อสารโทรคมนาคม

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และรองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัย NTC Telecommunication Research Laboratory เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้าน IP-based Software ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มจธ. ในโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม โครงการ Excellence 2008 Plus Tree ระหว่าง TRIDI ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย 9 แห่ง ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา

โดยที่พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร กทช. TRIDI มจธ. และสื่อมวลชนหลายท่านเข้าร่วมงาน โดยมีรศ.ดร.บวร ปภัสราทร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งนอกจากงานในส่วนของพิธีเปิดแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทร คมนาคม อาทิเช่น โครงการ DIY Baby Monitor Using Mobile Phone ระบบจับการเคลื่อนไหวโดยส่งสัญญาณผ่านมือถือ, Plasma Patient bed and Specialish Managemaent for Hopital ระบบการจัดการจองห้องผู้ป่วยออนไลน์, Configurable Voice Command IVR System : VoIP การสั่งงานด้วยเสียงผ่าน VoIP และ Bangkok Bus Guide on Mobile Phone ระบบตรวจสอบเส้นทางรถประจำทางผ่านมือถือ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วยังมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการจัดเสวนาทิศทางการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมไทยในช่วงบ่ายอีกด้วย
         ห้องปฏิบัติการวิจัย NTC Telecommunication Research Laboratory เบื้องต้นจะใช้ในการทดสอบระบบโทรศัพท์ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP: Voice Over Internet Protocol) เช่น การทดสอบอุปกรณ์ VoIP ได้แก่ IP PBX, Protocol Test, (SIP, MEGACO) โดย SIT ได้จัดหาอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ เพื่อการวิเคราะห์ และทดสอบอุปกรณ์ VoIP สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด และระบบที่สร้างขึ้นเอง เพื่อทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ที่สามารถยอมรับได้ในการประยุกต์ใช้งานในแต่ละ ประเภท นอกจากนั้นแล้วยังจะใช้ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาจาก TRIDI ในโครงการความร่วมมือ Excellence 2008 Plus Tree
         โครงการ Excellence 2008 Plus Tree เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วม มือ (Memorandum of Understanding MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ในสังกัดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ในการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการปฏิบัติการวิจัย สนับสนุนหรือดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย NTC Telecommunication Research Laboratory เพื่อสนับสนุนการวิจัย IP-based Software ในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มจธ. ได้สามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนางานวิจัยใน ระดับนานาชาติต่อไป

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More