TRIDI ลงนามร่วม SIT มจธ. สนับสนุนวิจัยด้านโทรคมนาคม

กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2551 รศ.ดร.วนิดา พวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร่วมลงนามความร่วมมือกับ พลเอกชูชาติ พรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารงาน ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ในโครงการ Excellence 2008 Plus Three เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของรัฐอีก 7 แห่ง ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา

    Excellence 2008 Plus Three เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม  เพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และเสริมสร้างฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้เข้มแข็ง รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน  และนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับสากล

 

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More