aRticle

 

- การทดสอบการเชื่อมต่อ Wii Board กับ Winows 7

- VoIP เทคโนโลยีน่าใช้

- รู้จักกับ Asterisk ผู้นำโอเพ่นซอร์ส IP-PBX

 

 

 

 

 

i-SERVICES

 

CONTACT US

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-470- 9831

» More